×
ادامه مطلب
20 بهمن 1396

مقاله Wind-Tunnel Investigation At Low Speed Of The Effects… (بررسی تونل های هوایی در سرعت های پایین…) به همراه ترجمه فارسی در فایل ورد

ادامه مطلب
20 بهمن 1396

مقاله …Turbulent Boundary Layer Separation Control (کنترل لایه مرزی توربولانسی توسط…) به همراه ترجمه فارسی در فایل ورد

ادامه مطلب
20 بهمن 1396

مقاله …Control of Flow Separation Using (کنترل جداسازی جریان با استفاده…) به همراه ترجمه فارسی در فایل ورد

ادامه مطلب
جداسازی مرز حرارتی توسط میدان مغناطیسی
20 بهمن 1396

مقاله A case of thermal boundary-layer separation by a magnetic field (جداسازی مرز حرارتی توسط میدان مغناطیسی) به همراه ترجمه فارسی بصورت فایل ورد

ادامه مطلب
حذف نیروی پسای بالواره و جلوگیری از افت سرعت از طریق پویایی پیزوالکتریک در راه اندازی جت مصنوعی
20 بهمن 1396

مقاله …Airfoil drag elimination and stall suppression via (حذف نیروی پسای بالواره و جلوگیری از افت سرعت ازطریق…) به همراه ترجمه فارسی در فایل ورد

ادامه مطلب
عملکرد خیزش (ترابری) و نیروی پسای بالواره با محورهای متقارن کنترل شده توسط دستگاه پلاسما
20 بهمن 1396

مقاله …Lift and drag performances of an axisymmetric (عملکرد خیزش و نیروی پسای بالواره با محورهای…) به همراه ترجمه فارسی در فایل ورد

ادامه مطلب
کنترل روند جداسازی لایه مرزی
20 بهمن 1396

مقاله …Boundary-Layer Separation Control Using ( با استفاده…) به همراه ترجمه فارسی بصورت فایل ورد

ادامه مطلب
تخلیه دی الکتریک سدکننده حرکت هواپیما
19 بهمن 1396

مقاله Dielectric-Barrier Discharges. Principle and Applications (تخلیه دی الکتریک سدکننده حرکت هواپیما) به همراه ترجمه فارسی بصورت فایل ورد

ادامه مطلب
کنترل جریان سوپرسونیک با میدان مغناطیسی
19 بهمن 1396

دانلود مقاله گزارشی SUPERSONIC FLOW CONTROL BY MAGNETIC FIELD (کنترل جریان سوپرسونیک با میدان مغناطیسی) در ۷۳ به همراه ترجمه فارسی آن بصورت فایل ورد

ادامه مطلب
دمش نوسانی: یک ابزار برای به تأخیر انداختن جدایی لایه مرزی
19 بهمن 1396

مقاله Oscillatory Blowing: A Tool to Delay Boundary-Layer Separation (دمش نوسانی: یک ابزار برای به تأخیر انداختن جدایی لایه مرزی) به همراه ترجمه فارسی بصورت ورد

0