خرید
۲،۰۰۰ تومان

دانلود مقاله نقدی بر روش شناختی حسابداری (دکتر محمد رضا طاهری)

چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی «بررسی های حسابداری»