برنامه محاسبه ماتریس سختی قاب سه بعدی با متلب

با استفاده از این فایل متلب می توانید سختی کل و میزان جابه جایی های قاب سه بعدی را بدست بیاورید.این فایل توسط آقای دکتر حسین زاده اصل‎ تهیه شده است.

ادامه مطلب